กองบริการการศึกษา ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดขอนแก่น

กองบริการการศึกษา ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดขอนแก่น

15 มกราคม 2562 กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น โดยมีนักเรียน คุณครู เข้าศึกษาดูงานกว่า 100 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเข้ารับฟังการบรรยายการแนะแนวการศึกษาในระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และเข้าศึกษาดูงานใน วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ คณะวิทยาศาสตร์ ห้องกายวิภาคศาสตร์ และคณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม เพื่อเป็นแนวทางในการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อใน ปริญญาตรี

ภาพข่าวที่มา : กองบริการการศึกษา | ผู้ประกาศ : นายประกาศิต ไชยโยราช | วันประกาศ : 30 มกราคม 2562 | อ่าน : 655