สหกิจศึกษาจัดกิจกรรมปรึกษาหารือการดำเนินกิจกรรมร่วมกันระหว่างบริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหารจำกัด(มหาชน)

สหกิจศึกษาจัดกิจกรรมปรึกษาหารือการดำเนินกิจกรรมร่วมกันระหว่างบริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหารจำกัด(มหาชน)

งานสหกิจศึกษา กองบริการการศึกษา จัดกิจกรรมปรึกษาหารือในการดำเนินกิจกรรมร่วมกันระหว่าง บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) และมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
เมื่อวันที่จันทร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม Sc3 - 202 ชั้น 2 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม งานสหกิจศึกษา กองบริการการศึกษา ได้จัดกิจกรรมปรึกษาหารือในการดำเนินกิจกรรมร่วมกันระหว่างบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) และมหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม รองศาสตราจารย์ ดร.อรวิชญ์ กุมพล และรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนานิสิต เป็นประธานกล่าวต้อนรับ คุณกฤษฎิ์ คงธนดารากร รองกรรมการผู้จัดการ สำนักสรรหา และคัดเลือกทรัพยากรบุคคล บริษัท เจริญโภคภัณฑ์ อาหาร จำกัด (มหาชน) พร้อมคณะ เข้าร่วมปรึกษาหารือในการดำเนินกิจกรรมร่วมกัน ในหัวข้อ แนวทางการจัดกิจกรรมให้นิสิตในหัวข้อ “ University Engagement Program” เพื่อหาแนวทางร่วมกันในการจัดหาตำแหน่งงาน เพื่อส่งนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เข้าฝึกงาน ปฏิบัติงานสหกิจศึกษา และบัณฑิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้มีงานทำ โดยมีงานสหิจศึกษา ศูนย์ส่งเสริม สนับสนุน บัณฑิตได้ทำ กองบริการการศึกษา และตัวแทนจากคณะเข้าร่วม เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น 50 ท่าน
ภาพ : สราญพร แสงห้าว
ข่าว/ลงประกาศ : ขวัญธิดา ไชยศิลา

ภาพข่าวที่มา : กองบริการการศึกษา | ผู้ประกาศ : นายประกาศิต ไชยโยราช | วันประกาศ : 5 มกราคม 2564 | อ่าน : 122