กองบริการการศึกษา จัดประชุมเตรียมรับนิสิตใหม่ ปีการศึกษา 2565

กองบริการการศึกษา จัดประชุมเตรียมรับนิสิตใหม่ ปีการศึกษา 2565

     กองบริการการศึกษา จัดประชุมเตรียมรับนิสิตใหม่ ปีการศึกษา 2565
เมื่อวันศุกร์ที่ 3 กันยายน 2564 เวลา 09.30-12.00 น. ณ ห้องประชุม B313 ชั้น 3 สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม กองบริการการศึกษา ได้จัดประชุมการดำเนินงานคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี (TCAS65) ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.อรวิชญ์ กุมพล  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนานิสิต เป็นประธาน พร้อมด้วยอาจารย์ ดร.โรจนี หอมชาลี ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการและนวัตกรรมการเรียนรู้  นางศิโรวรรณ อินศร ผู้อำนวยการกองบริการการศึกษา  นางขวัญศิริ ศรีจันลี หัวหน้ากลุ่มงาน คัดเลือกนิสิตและสหกิจศึกษา พร้อมด้วยบุคลากรกองบริการการศึกษา ผู้จัดประชุม โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม ได้แก่ คณบดี รองคณบดี ประธานหลักสูตร  หัวหน้าหลักสูตร ทุกคณะ และผู้ที่สนใจ เข้าร่วมประชุมออนไลน์ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์โดยระบบ Webex จำนวนทั้งสิ้น 200 ท่าน
     ในการประชุมครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อสรุปผลการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาปีที่ผ่านมา แจ้งแนวทางการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี TCAS65 ตามแนวทางที่ประชุมอธิการแห่งประเทศไทย ทปอ. และหารือแนวทางการคัดเลือกฯ ของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2565 ทั้ง 4 รอบ คือ         
     รอบที่ 1 Portfolio
     รอบที่ 2  Quota 
     รอบที่ 3  Admission
     รอบที่ 4  Direct Admission
เพื่อร่วมวางแผนในการประชาสัมพันธ์เชิงรุกในการรับสมัคร คัดเลือกนิสิตใหม่ ให้เป็นไปตามแผนของมหาวิทยาลัย และเพื่อเป็นการเปิดโอกาสทางการศึกษา ให้นักเรียนจากทั่วประเทศเข้าศึกษาในระดับปริญญามหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต่อไป


ภาพ : อาภัสรา วุฒิพันธุ์
ข่าว : ขวัญธิดา ไชยศิลา

ภาพข่าวที่มา : กองบริการการศึกษา | ผู้ประกาศ : นายประกาศิต ไชยโยราช | วันประกาศ : 3 กันยายน 2564 | อ่าน : 93