กองบริการการศึกษา ม.มหาสารคาม ร่วมรณรงค์ส่งเสริมการแต่งกายด้วยผ้าไทย

กองบริการการศึกษา ม.มหาสารคาม ร่วมรณรงค์ส่งเสริมการแต่งกายด้วยผ้าไทย

    กองบริการการศึกษา ม.มหาสารคาม ร่วมรณรงค์ส่งเสริมการแต่งกายด้วยผ้าไทย ตามนโยบายส่งเสริมค่านิยมด้านการรักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันดีงาม ตามค่านิยมหลักของคนไทย   เพื่อฟื้นฟู อนุรักษ์ และสืบทอดภูมิปัญญาด้านการทอผ้าพื้นเมือง และสร้างงาน สร้างรายได้ให้แก่ชุมชน รวมทั้งเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศ
    โดยผู้อำนวยการกองบริการการศึกษา นางศิโรวรรณ อินศร ได้เชิญชวนให้บุคลากรแต่งกายด้วยผ้าไทยในทุกวันอังคาร และวันศุกร์ ถือว่าเป็นความงดงามและสร้างความสง่างามให้แก่ผู้สวมใส่ยิ่งนัก

ภาพ : สราญพร แสงห้าว 
ข่าว : ขวัญธิดา ไชยศิลา

ภาพข่าวที่มา : กองบริการการศึกษา | ผู้ประกาศ : นายประกาศิต ไชยโยราช | วันประกาศ : 20 กันยายน 2564 | อ่าน : 48