งานสหกิจศึกษาจัดโครงการปฐมนิเทศ

งานสหกิจศึกษาจัดโครงการปฐมนิเทศ


     งานสหกิจศึกษาจัดโครงการปฐมนิเทศ ให้นิสิตสหกิจศึกษา ก่อนไปทำงาน
วันพฤหัสบดีที่ 11 พฤศจิกายน 2564 เวลา 08.30 - 15.00 น. ณ ห้อง B413 ชั้น  4 สำนักคอมพิวเตอร์ งานสหกิจศึกษา กองบริการการศึกษา จัดโครงการปฐมนิเทศนิสิตสหกิจศึกษา รุ่นที่ 46 ภาคการศึกษาที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2564 รูปแบบออนไลน์โดยใช้ Cisco WebEx Meetings มีนิสิตเข้าร่วมจำนวนทั้งสิ้น 383 คน ประกอบด้วยนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาการสารสนเทศ คณะเทคโนโลยี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และคณะการบัญชีและการจัดการ การจัดโครงการในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมให้นิสิตสหกิจศึกษา ได้รับความรู้ สร้างทักษะ ก่อนไปปฏิบัติงาน ณ สถานประกอบการต่าง ๆ โดยได้รับกียรติจาก อาจารย์ ดร.แคทลียา ชาปะวัง อาจารย์ประจำคณะการบัญชีและการจัดการ เป็นวิทยากร บรรยายเรื่อง ?การเตรียมตัวสำหรับเข้าปฏิบัติงานในสถานประกอบการ? และ ?การพัฒนาบุคลิกภาพ? อาจารย์ ดร.พลาญ จันทรจตุรภัทร อาจารย์ประจำคณะการบัญชีและการจัดการ บรรยายเรื่อง ?วัฒนธรรมองค์กร? และ ?การสัมภาษณ์งานและการเขียนรายงานสหกิจศึกษา? โดยหลังจากที่นิสิตได้เข้าร่วมโครงการตลอดทั้งหลักสูตรแล้ว จะได้ออกปฏิบัติงาน ณ สถานประกอบการ ต่าง ๆ ทั่วประเทศ ในช่วง 1 ธันวาคม 2564 -31 มีนาคม 2565 นี้      ภาพ : สราญพร แสงห้าว  
     ข่าว : ขวัญธิดา  ไชยศิลา

ภาพข่าวที่มา : กองบริการการศึกษา | ผู้ประกาศ : นายประกาศิต ไชยโยราช | วันประกาศ : 15 พฤศจิกายน 2564 | อ่าน : 29