วิสัยทัศน์ / พันธกิจ

วิสัยทัศน์

          เปิดโอกาสทางการศึกษา พัฒนาทักษะชีวิต เสริมสร้างศักยภาพนิสิต ด้วยเทคโนโลยี ที่ทันสมัย ก้าวไกลอย่างยั่งยืน

พันธกิจ

          ประชาสัมพันธ์แนะแนวการศึกษา การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ดำเนินงานสหกิจศึกษา ส่งเสริมสนับสนุนบัณฑิตได้งานทำ และพัฒนาระบบสารสนเทศ โดยมีกระบวนการบริหารจัดการ ที่มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล