วิสัยทัศน์ / พันธกิจ

วิสัยทัศน์

          " หน่วยงานกลางการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรีอย่างมืออาชีพ "

พันธกิจ

          ประชาสัมพันธ์แนะแนวการศึกษา การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ดำเนินงานสหกิจศึกษา ส่งเสริมสนับสนุนบัณฑิตได้งานทำ และพัฒนาระบบสารสนเทศ โดยมีกระบวนการบริหารจัดการ ที่มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล