ประกาศแก้ไขปฏิทินโครงการเด็กดีมีที่เรียน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2562

ที่มา : กองบริการการศึกษา | ผู้ประกาศ : นายประกาศิต ไชยโยราช | วันประกาศ : 30 ตุลาคม 2561