ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ในระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2567 โครงการรับนิสิตพิการ

ที่มา : กองบริการการศึกษา | ผู้ประกาศ : นายประกาศิต ไชยโยราช | วันประกาศ : 19 มกราคม 2567