โควตาเด็กดีมีที่เรียนและโควตาครูแนะแนว
โควตารับตรง Portfolio
Quota ครั้งที่ 1
Quota ครั้งที่ 2

การลดขั้นตอนการให้บริการ