เอกสารดาวน์โหลด ข่าวเกี่ยวกับตลาดแรงงาน คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้ใช้บัณฑิต

เงื่อนไข และขั้นตอนฝากประวัติ

เงื่อนไขการฝากประวัติหางาน

1. ผู้ที่ต้องการฝากประวัติหางาน ต้องเป็นบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหาสาคาม เท่านั้น
2. บัณฑิตต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาแล้วไม่เกิน 1 - 2 ปี นับจากวันสภามหาวิทยาลัยอนุมัติ
3. ผู้ฝากประวัติต้องกรอกข้อมูลที่เป็นจริงให้ครบโดยเฉพาะข้อมูลการติดต่อ เพื่อสิทธิประโยชน์ของผู้ฝากประวัติในการติดต่อกลับเมื่อมีงานตามที่ท่านสนใจ
4. ผู้ใดแอบอ้าง หรือกระทำการใด ๆ อันเป็นการละเมิดสิทธิส่วนบุคคล โดยใช้ข้อมูลของผู้อื่นมาแอบอ้าง เพื่อให้ได้สิทธิ์การฝากประวัติ ถือเป็นความผิด ต้องรับโทษตามที่กฎหมายกำหนดไว้
5. ข้อมูลของบัณฑิต จะถูกเก็บเป็นความลับอย่างสูงสุด ศูนย์ส่งเสริมสนับสนุนบัณฑิตได้งานทำ จะไม่เปิดเผยข้อมูลของท่านก่อนได้รับอนุญาต

ขั้นตอนการฝากประวัติหางาน

1. เข้าระบบฝากประวัติ โดย Username คือ รหัสนิสิต Password คือ รหัสประจำตัวประชาชน
2. เลือกเมนู menu เพื่อกรอกข้อมูลประวัติให้ครบถ้วน
3. รอเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ
หมายเหตุ : ข้อมูลติดต่อกรุณากรอกให้ถูกต้องและสามารถติดต่อได้จริง เพื่อประโยชน์ของบัณฑิตเอง