เอกสารดาวน์โหลด ข่าวเกี่ยวกับตลาดแรงงาน คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้ใช้บัณฑิต
login
username :
password :
หมายเหตุ :
สำหรับบัณฑิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
Username คือ รหัสนิสิต
Password คือ รหัสประจำตัวประชาชน
(สามารถเปลี่ยนรหัสผ่านได้หลังจากท่านเข้าสู่ระบบ)