เอกสารดาวน์โหลด ข่าวเกี่ยวกับตลาดแรงงาน คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้ใช้บัณฑิต

ติดต่อผู้ประสานงาน ศูนย์ส่งเสริมสนับสนุนบัณฑิตได้งานทำ

ชื่อ - สกุล โทรศัพท์ โทรสำนักงาน เบอร์ภายใน E - mail
คณะแพทยศาสตร์
นายกฤตยชญ์ ไชยคำภา 087-2336052 043-712992 6387 Khittayose_ch@hotmail.com
คณะเภสัชศาสตร์
นางสาวพรพิมล ขจรภพ 085-7566012 043-754360 2638 pronpiman.k@msu.ac.th
คณะพยาบาลศาสตร์
นายรุ่งวิทย์ ตรีกุล 086-4597102 043-754357 2316 rw604@hotmail.com
คณะสาธารณสุขศาสตร์
นายเทพพร ดงเรืองศรี 081-9741466 043-754353 ต่อ 100 2601-4 tete00007@hotmail.com
คณะวิทยาศาสตร์
นางรัชนู กานุมาร 081-7995780 043-754248 1143 Ratchanoo.K@hotmail.com
คณะเทคโนโลยี
นางสาวนฤมล โพธิ์มินทร์ 082-7358794 043-754085 1840 narumol.po@hotmail.com
คณะสัตวแพทย์และสัตวศาสตร์
นางสาวนิศารัตน์ ไสยเจริญ 087-4900043 043-742823 6184 annnisarat@hotmail.com
คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
นายธวัชชัย บุตรศรี 086-6327694 043-742135 6610 pu_110929@hotmail.com
คณะวิทยาการสารสนเทศ
นางสาววาสนา ยิ่งกำแหง 083-7406498 043-754359 5000-3 Aof_yingkamhang@hotmail.com
คณะวิศวกรรมศาสตร์
นางสาวเสาวลักษณ์ เรียงพรม 086-2211708 043-754316 3006 meaw.msu@hotmail.com
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ผังเมือง และนฤมิตศิลป์
นางมยุรี แสนบุญศิริ 088-3007009 043-754381 3509 mayuree.pao@gmail.com
คณะการบัญชีและการจัดการ
นายสุทัศน์ คมขำ 084-4284015 043-754333 3402 suthud.k@acc.msu.ac.th
คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม
นายทรงพล อุทัยสาร์ 084-2721117 043-970754 - lak_25_5@hotmail.com
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
นางวัลภา บุญหล้า 089-7104115 043-754369 2003 wanlapa1973@hotmail.com
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
นางวิไลวรรณ เรืองสุวรรณ 084-3898241 043-754317 3740 Chaya_t6@hotmail.com
คณะศึกษาศาสตร์
ว่าที่ร้อยตรีหญิงเนตรนิยมาศ วรรณพยันต์ 085-7423104 043-721764 6080 aoy.w@hotmail.com
วิทยาลัยดุริยางคศิลป์
นางสรวงสุดา สิงขรอาสป์ 081-9644386 043-754385 - suangsuda.s@msu.ac.th
คณะศิลปกรรมศาสตร์
นางวันเพ็ญ อมรสิน 089-0185172 043-754383 3594 wanpen1975@hotmail.com