เอกสารดาวน์โหลด ข่าวเกี่ยวกับตลาดแรงงาน คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้ใช้บัณฑิต

ติดต่อสอบถาม

ศูนย์ประสานงานจัดหางานให้บัณฑิต กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
อาคารบริการกลาง ชั้น 2 ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 44150
ผู้ประสานงาน คุณไสว หินคำ 083-3432493 คุณภานุวัฒน์ สว่างแสง 089-921-6117

โทรศัพท์

  • 0-4375-4333 - 40 ต่อ
  • งานจัดการศึกษา 1202
  • ศูนย์ประสานงานจัดหางานให้บัณฑิต 1202
  • งานพัฒนาระบบและสารสนเทศ 1203
  • งานโรงเรียนสัมพันธ์ 1203
  • งานสหกิจศึกษา 1204

โทรสาร

0-4375-4377

web site

http://www.acad.msu.ac.th/cscg

แผนที่