เอกสารดาวน์โหลด ข่าวเกี่ยวกับตลาดแรงงาน คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้ใช้บัณฑิต

ศูนย์ส่งเสริมสนับสนุนบัณฑิตได้งานทำ

ความเป็นมาศูนย์ส่งเสริมสนับสนุนบัณฑิตได้งานทำ
มหาวิทยาลัยมหาสารคามมีจำนวนบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาในแต่ละปีการศึกษาเป็นจำนวนมาก บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาออกไปมีจำนวนไม่น้อยที่ยังว่างงานอยู่ กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จึงได้จัดตั้งศูนย์ประสานงานจัดหางานให้บัณฑิตขึ้น เพื่อเป็นหน่วยงานที่จะคอยประสานงานระหว่างบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาไปแล้วไม่เกิน 1-2 ปี กับสถานประกอบการที่ต้องการแรงงาน
วิสัยทัศน์
บัณฑิตได้งานทำตามความต้องการขององค์กรผู้ใช้บัณฑิต
พันธกิจ
1. จัดหารตำแหน่งงานให้กับบัณฑิต โดยมุ่งเน้นการสร้างเครือข่ายกับสถานประกอบการ
2. เป็นศูนย์กลางในการประสานงานการจัดหางานให้บัณฑิต
วัตถุประสงค์
1. เพื่อเป็นศูนย์ประสานงานจัดหาตำแหน่งงานให้บัณฑิตหลังจากสำเร็จการศึกษาแล้วภายใน 1 ปี
2. เพื่อเป็นศูนย์กลางในการประสานงานระหว่างสถานประกอบการและบัณฑิต
3. เพื่อสร้างเครือข่ายกับสถานประกอบการ
4. เพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการฐานข้อมูลการจัดหางานให้กับบัณฑิต
5. เปิดโอกาศให้สถานประกอบการได้เลือกบัณฑิตที่มีคุณภาพ
6. เพื่อให้คณะพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนให้ตรงกับความต้องการของสถานประกอบการ
ขอบข่ายการทำงาน
1. สร้างความเข้าใจในการจัดหางานให้บัณฑิต
2. ประชาสัมพันธ์ศูนย์ประสานงานจัดหางานให้บัณฑิต
3. จัดหาตำแหน่งงานว่างให้บัณฑิต
4. พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการศูนย์ประสานงานจัดหางานให้บัณฑิต
5. คัดเลือกบัณฑิตให้ตรงตามคุณสมบัติที่สถานประกอบการต้องการ
6. ประสานงานและติดตามการดำเนินงานศูนย์ประสานงานจัดหางานให้บัณฑิต