เอกสารดาวน์โหลด ข่าวเกี่ยวกับตลาดแรงงาน คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้ใช้บัณฑิต

สัมภาษณ์พิเศษ อธิการบดี การจัดหางานให้บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

หน้าแรกข่าวทั้งหมด › สัมภาษณ์พิเศษ อธิการบดี การจัดหางานให้บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

2012-01-27132608.jpg

 

เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2554 ที่ผ่านมา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศุภชัย สมัปปิโต อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ให้สัมภาษณ์สดรายการพิเศษ เรื่อง การจัดหางานให้บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
 
ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม MSU Chanel สัมภาษณ์โดยนางสาวขวัญธิดา  ไชยศิลา นักวิชาการศึกษา กองบริการการศึกษา
 
โดยอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม กล่าวในตอนหนึ่งว่า “จากการสำรวจของการได้งานทำของบัณฑิตระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ในปีที่ผ่านมา มีบัณฑิตที่ได้งานทำร้อยละ 72 บัณฑิตในสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้งานทำ 100%  คณะที่ต้องใช้ควาสมารถเฉพาะ เช่น ดุริยางคศิลป์ สถาปัตยกรรมศาสตร์ ศิลปกรรมศาสตร์ ได้งานทำ ร้อยละ 85 กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เฉลี่ยได้งานทำ ร้อยละ 75 กลุ่มมนุษย์ศาสตร์ เฉลี่ยได้งานทำ ร้อยละ 72  … มหาวิทยาลัยมหาสารคามไม่ได้นิ่งนอนใจ ซึ่งขณะนี้เราได้มีโครงการสหกิจศึกษา และศูนย์ประสานงานให้บัณฑิต โดยกองบริการการศึกษาเป็นผู้ดูแล ประกอบกับการสร้างความร่วมมือกับสถานประกอบการ และสภาอุตสาหกรรมจังหวัด  และทางมหาวิทยาลัยฯเองก็ได้เตรียมความพร้อมในทุกด้าน เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ เพื่อป้อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน...”

ภาพข่าว :
photo photo photo
ผู้ประกาศ : ศูนย์ประสานงาน ฯ วันที่ : 27 ม.ค. 2555 อ่าน : 1210