เอกสารดาวน์โหลด ข่าวเกี่ยวกับตลาดแรงงาน คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้ใช้บัณฑิต

ประชุมคณะกรรมการอำนวยการ ศูนย์ประสานงานจัดหางานให้บัณฑิต กองบริการการศึกษา

หน้าแรกข่าวทั้งหมด › ประชุมคณะกรรมการอำนวยการ ศูนย์ประสานงานจัดหางานให้บัณฑิต กองบริการการศึกษา

2012-01-27132805.jpg

 

 เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2554 เวลา 13.30 น. ศูนย์ประสานงานจัดหางานให้บัณฑิต กองบริการการศึกษา ได้จัดประชุม เรื่อง การดำเนินงานศูนย์ประสานงานจัดหางานให้บัณฑิต โดย รศ.ดร.ปรีชา ประเทพา รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย ประธานคณะกรรมการอำนวยการ ได้เชิญคณะกรรมการอำนวยการซึ่งประกอบด้วยคณะกรรมการฝ่ายอำนวยการจากทุกคณะเข้าร่วมประชุมเพื่อปรึกษาหารือแนวทางการดำเนินงานศูนย์ประสานงานจัดหางานให้บัณฑิต
 
  ในการประชุม นางทิพวรรณ เจริญศักดิ์ ผู้อำนวยการกองบริการการศึกษา ได้รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงาน เช่น การสร้างเครือข่ายกับทุกคณะ เพื่อประชาสัมพันธ์ศูนย์ประสานงานจัดหางานให้บัณฑิต การจัดหาตำแหน่งงานว่างให้บัณฑิต การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการศูนย์ประสานงานจัดหางานให้บัณฑิต การคัดเลือกบัณฑิตให้ตรงตามคุณสมบัติที่สถานประกอบการต้องการ และการสร้างความสัมพันธ์กับสถานประกอบการ การติดตามการดำเนินงานศูนย์ประสานงานจัดหางานให้บัณฑิต ที่ประชุมได้พิจารณาแผนการดำเนินงาน และขอบข่ายการดำเนินงานคณะกรรมการศูนย์ประสานงานจัดหางานให้บัณฑิตและให้ข้อเสนอแนะ เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์

ภาพข่าว :
photo photo photo photo photo photo photo
ผู้ประกาศ : ศูนย์ประสานงาน ฯ วันที่ : 27 ม.ค. 2555 อ่าน : 980