เอกสารดาวน์โหลด ข่าวเกี่ยวกับตลาดแรงงาน คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้ใช้บัณฑิต

โครงการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน ประจำปี 2557

หน้าแรกข่าวทั้งหมด › โครงการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน ประจำปี 2557

2014-01-28153311.JPG

กองบริการการศึกษา มมส จัดโครงการเตรียมความพร้อมก่อนสู่ตลาดแรงงาน เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2557 ณ ห้องประชุมคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ศูนย์ประสานงานจัดหางานให้บัณฑิต กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคามจัดโครงการ “การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน” ประจำปี 2557 โดยมีศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา ประเทพา รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย เป็นประธานเปิดงาน และมีนางทิพวรรณ เจริญศักดิ์ผู้อำนวยการบริการการศึกษา กล่าวรายงาน สำหรับการจัดโครงการครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นิสิตได้เตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ตลาดแรงงานเมื่อจบการศึกษา และสร้างเสริมประสบการณ์ เพิ่มทักษะในการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่ตลาดงาน โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงวุฒิ 2 ท่านบรรยายให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการ ได้แก่ 

อาจารย์ ดร. โสภณ ภูเก้าล้วน ผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่ปรึกษา บริษัทเวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนต์ จำกัด (มหาชน) บรรยายเรื่อง ความแตกต่างระหว่างโลกการศึกษากับการทำงาน คุณสมบัติของบัณฑิตที่สถานประกอบการพึงประสงค์ การเตรียมความพร้อมเข้าสู่การปฏิบัติงานจริง คุณสมบัติพิเศษที่สถานประกอบการพิจารณา 

อาจารย์วีรพล สวรรค์พิทักษ์ ผู้ช่วยคณบดี คณะบรริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ บรรยายเรื่อง เกณฑ์คุณสมบัติที่สถานประกอบการเอกชนใช้เป็นมาตรฐานคัดกรองบุคคลเข้าทำงาน ความรู้ทั่วไปที่จะใช้ในการสมัครงาน แนวทางการเตรียมสอบสัมภาษณ์ โดยมีนิสิตจากทุกคณะ อาจารย์ และบุคลากรมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เข้าร่วมโครงการประมาณ 1,000 คน ทั้งนี้ ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้ ความถนัด ความสนใจ ค่านิยม ทัศนคติและบุคลิกภาพที่ตรงกับตนเอง รู้จักโลกอาชีพ รู้จักสำรวจอาชีพที่ดีในการประกอบอาชีพ สามารถเลือกอาชีพได้อย่างเหมาะสม และเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงานต่อไป ภาพ : ภัสรา โกมณเฑียร, ราชวิทย์ ทิพย์เสนา 
ข่าว : บุณฑริกา ภูผาหลง

ภาพข่าว :
photo photo photo photo photo photo photo photo photo photo photo photo photo photo photo photo photo photo photo photo photo photo photo
ผู้ประกาศ : ศูนย์ประสานงาน ฯ วันที่ : 28 ม.ค. 2557 อ่าน : 2129