เอกสารดาวน์โหลด ข่าวเกี่ยวกับตลาดแรงงาน คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้ใช้บัณฑิต

มมส จัดโครงการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน ประจำปี 2558

หน้าแรกข่าวทั้งหมด › มมส จัดโครงการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน ประจำปี 2558

2015-05-25144337.jpg

เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2557 เวลา 09.30 น. ณ กองบริการการศึกษา มมส จัดโครงการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน ประจำปี 2558 เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558 ศูนย์ประสานงานจัดหางานให้บัณฑิต กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดโครงการ “การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน” ประจำปี 2558 ณ ห้องประชุมคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา ประเทพา รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย เป็นประธานเปิดงาน และมีนายไสว หินคำ หัวหน้างานศูนย์ประสานงานจัดหางานให้บัณฑิต กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม กล่าวรายงาน สำหรับการจัดโครงการครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับนิสิตที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาในปี 2558 และนิสิตที่สนใจที่จะก้าวออกสู่โลกของงานอาชีพ โดยนิสิตจำเป็นต้องมีความพร้อมในด้านต่างๆ เช่น ความพร้อมทางด้านร่างกาย จิตใจ ต้องรู้ข่าวสารข้อมูลเกี่ยวกับแหล่งงาน การสมัครงาน และความต้องการของตลาดแรงงาน การที่ผู้สมัครงานรู้จักตนเองและได้มีโอกาสปรับปรุงพัฒนาตนเองก่อนไปพบสถานประกอบการหรือผู้จ้างงานย่อมจะได้เปรียบและสร้างความมั่นใจในการทำงานให้กับตนเองได้มาก เพื่อประโยชน์สูงสุดของการได้งานทำของบัณฑิตให้เพิ่มมากขึ้น ในการนี้ได้รับเกียรติจากอาจารย์วีรพล สวรรค์พิทักษ์ ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดและสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ในเรื่อง การเตรียมความพร้อมเข้าสู่การปฏิบัติงานจริง , ความแตกต่างระหว่างโลกการศึกษากับการทำงาน และเกณฑ์คุณสมบัติและบุคลิกภาพที่สถานประกอบการใช้เป็นมาตรฐานคัดกรองบุคคลเข้าทำงาน โดยมีนิสิตจากทุกคณะ อาจารย์ และบุคลากรมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เข้าร่วมโครงการกว่า 1,000 คน ทั้งนี้ ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้ ความถนัด ความสนใจ ค่านิยม ทัศนคติและบุคลิกภาพที่ตรงกับตนเอง รู้จักโลกอาชีพ รู้จักสำรวจอาชีพที่ดีในการประกอบอาชีพ สามารถเลือกอาชีพได้อย่างเหมาะสม และเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงานต่อไป

ภาพข่าว :
ผู้ประกาศ : ศูนย์ประสานงาน ฯ วันที่ : 25 พ.ค. 2558 อ่าน : 866