เอกสารดาวน์โหลด ข่าวเกี่ยวกับตลาดแรงงาน คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้ใช้บัณฑิต

ศูนย์ส่งเสริม สนับสนุน บัณฑิตได้งานทำ ประชุมคณะกรรมการเครือข่าย

หน้าแรกข่าวทั้งหมด › ศูนย์ส่งเสริม สนับสนุน บัณฑิตได้งานทำ ประชุมคณะกรรมการเครือข่าย

2017-01-24112317.jpg

เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2560 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 อาคารบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ศูนย์ส่งเสริม สนับสนุน บัณฑิตได้งานทำ กองบริการการศึกษา มมส ได้จัดการประชุมเรื่อง การดำเนินงานส่งเสริม สนับสนุน บัณฑิตได้งานทำ โดยมีศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา ประเทพา รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธาน พร้อมด้วย นางทิพวรรณ เจริญศักดิ์ ผู้อำนวยการกองบริการการศึกษา บุคลากรกองบริการการศึกษา และคณะกรรมการเครือข่ายระดับคณะทุกคณะ เข้าร่วมประชุม ซึ่งการประชุมในครั้งนี้ ได้มีการสรุปรายงานผลการดำเนินงานการดำเนินโครงการ/กิจกรรมส่งเสริม สนับสนุน บัณฑิตได้งานทำ ประจำปี 2559 มีการมอบนโยบายการดำเนินงานส่งเสริมสนับสนุน บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม มีงานทำ ประจำปีงบประมาณ 2560 โดยศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา ประเทพา รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ และรายงานข้อมูลภาวะการได้งานทำของบัณฑิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2558 -2559 รวมทั้งได้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อหาแนวทางปฏิบัติงานที่ดีเพื่อส่งเสริม สนับสนุน ให้บัณฑิต มมส ได้มีงานทำเพิ่มมากขึ้น ภาพ : ภัสรา โกมณเฑียร /ข่าว: ขวัญธิดา ไชยศิลา

ภาพข่าว :
ผู้ประกาศ : ศูนย์ประสานงาน ฯ วันที่ : 24 ม.ค. 2560 อ่าน : 763