ติดต่อเรา

กองบริการการศึกษา อาคารบริการนิสิต ชั้น 2 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม รหัสไปรษณีย์ 44150

  • 043-719800 ต่อ 1201, 1202, 1203, 1204
  • 1201 งานบริหารงานทั่วไป
  • 1202 งานจัดการศึกษา
  • 1202 ศูนย์ส่งเสริมสนับสนุนบัณฑิตได้งานทำ
  • 1203 งานพัฒนาระบบและสารสนเทศ
  • 1203 งานโรงเรียนสัมพันธ์
  • 1204 งานสหกิจศึกษา

043-754377 และ 043-719820

admission@msu.ac.th

http://acad.msu.ac.th