ติดต่อเรา

กองบริการการศึกษา อาคารบริการนิสิต ชั้น 2 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม รหัสไปรษณีย์ 44150

  • 043-754321-40 ต่อ
  • งานจัดการศึกษา 1202
  • ศูนย์ส่งเสริมสนับสนุนบัณฑิตได้งานทำ1202
  • งานพัฒนาระบบและสารสนเทศ 1203
  • งานโรงเรียนสัมพันธ์ 1203
  • งานสหกิจศึกษา 1204

043-754377

acad.it@msu.ac.th

http://acad.msu.ac.th