บุคลากร กองบริการการศึกษา

รองศาสตราจารย์ ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล
รองศาสตราจารย์ ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล
Assoc. Prof. Dr. Prayook Srivilai
อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
รองศาสตราจารย์ ดร.ภญ.จันทร์ทิพย์ กาญจนศิลป์
รองศาสตราจารย์ ดร.ภญ.จันทร์ทิพย์ กาญจนศิลป์
Assoc. Prof. Dr.Juntip Kanjanasilp
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและนวัตกรรมการเรียนรู้
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภญ.คัทลียา เมฆจรัสกุล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภญ.คัทลียา เมฆจรัสกุล
Asst. Prof. Dr.Catheleeya Mekjaruskul
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการและนวัตกรรมการเรียนรู้
นางศิโรวรรณ อินศร
นางศิโรวรรณ อินศร
Mrs.Sirowan Insorn
ผู้อำนวยการกองบริการการศึกษา
ภายใน : 1201 Email : sirowan.i@msu.ac.th
นางขวัญสิริ ศรีจันลี
นางขวัญสิริ ศรีจันลี
Mrs.Khuansiri Srichanlee
นักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษ
(หัวหน้ากลุ่มงานคัดเลือกนิสิตและสหกิจศึกษา)
ภายใน : 1201 Email : upsorn.s@msu.ac.th

นางสาวกรวิกา เทียมวงษ์
นางสาวกรวิกา เทียมวงษ์
Miss Khonwika Tiamwong
นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ
ภายใน : 1202 Email : konwipa_tia@hotmail.com
นางสาวกัญนิภา พลศรี
นางสาวกัญนิภา พลศรี
Miss Kannipa Ponsri
นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ
ภายใน : 1202 Email : anglehotza@hotmail.com
นางสาวดนิตา พงษ์ศิริ
นางสาวดนิตา พงษ์ศิริ
Miss Danita Pongsiri
นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ
ภายใน : 1202 Email : -

นางพวงพร งามสุทธิ
นางพวงพร งามสุทธิ
Mrs.Puangporn Ngamsutdi
นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ
ภายใน : 1203 Email : pp_umim@hotmail.com
นางสาวขวัญธิดา ไชยศิลา
นางสาวขวัญธิดา ไชยศิลา
Miss Kwantida Chaisila
นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ
ภายใน : 1203 Email : kwuan1955@hotmail.com
นางสาวจิรภา สีหนาท
นางสาวจิรภา สีหนาท
Miss Jirapa Seehanat
นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ
ภายใน : 1203 Email : oh_acad@hotmail.com
นางสาวบุษบา เสนา
นางสาวบุษบา เสนา
Miss Budsaba Sena
นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ
ภายใน : 1203 Email : budsaba201370@hotmail.com
นางสาวอาภัสรา วุฒิพันธุ์
นางสาวอาภัสรา วุฒิพันธุ์
Miss Arphatsara wuttipan
นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ
ภายใน : 1203 Email : Arphatsara.a@msu.ac.th

นางชิดชนก งามสุทธิ
นางชิดชนก งามสุทธิ
Mrs.Chidchanok Ngamsutdi
นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ
ภายใน : 1204 Email : chidchanok.n@hotmail.co.th
นางสาวสราญพร แสงห้าว
นางสาวสราญพร แสงห้าว
Miss Saranporn Sanghao
นักวิชาการศึกษา
ภายใน : 1204 Email : yingyingsaran_s@hotmail.co.th

นายอนันต์ ปินะเต
นายอนันต์ ปินะเต
Mr.Anan Pinate
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ชำนาญการ
ภายใน : 1203 Email : anan.pi@msu.ac.th
นายประกาศิต  ไชยโยราช
นายประกาศิต ไชยโยราช
Mr.Prakasit Chaiyorath
นักวิชาการศึกษา
ภายใน : 1203 Email : prakasit.c@msu.ac.th

นางศิริลักษณ์ ถิตย์รัศมี
นางศิริลักษณ์ ถิตย์รัศมี
Mrs.Sirilak Thitratsamee
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการพิเศษ
ภายใน : 1203 Email : Srithanyarat_19@hotmail.com
นางสาวจุฑารัตน์ ทันพรม
นางสาวจุฑารัตน์ ทันพรม
Miss Jutharat Thanprom
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ
ภายใน : 1203 Email : tingling_ting@msn.com
นายมานิตย์ สารคำ
นายมานิตย์ สารคำ
Mr.Manit Sarakham
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ
ภายใน : 1201 Email : Manit .sa@msu.ac.th

นายภาณุวัฒน์ สว่างแสง
นายภาณุวัฒน์ สว่างแสง
Mr.Phanuwat Sawangsang
นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ
ภายใน : 1202 Email : Sawangsang_p@hotmail.com
ว่าที่ร้อยตรี อดิศร บุรินรัมย์
ว่าที่ร้อยตรี อดิศร บุรินรัมย์
Acting Sub Lt.Adisorn Burinram
นักวิชาการศึกษา
ภายใน : 1202 Email : Adisorn.b@msu.ac.th