บุคลากร กองบริการการศึกษา

รองศาสตราจารย์ ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล
รองศาสตราจารย์ ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล
Assoc. Prof. Dr. Prayook Srivilai
อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
โทรศัพท์ : 0-4371-9801,0-4371-9802 Email : prayook@msu.ac.th
รองศาสตราจารย์ ดร.ภญ.จันทร์ทิพย์ กาญจนศิลป์
รองศาสตราจารย์ ดร.ภญ.จันทร์ทิพย์ กาญจนศิลป์
Assoc. Prof. Dr.Juntip Kanjanasilp
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและนวัตกรรมการเรียนรู้
โทรศัพท์ : 0-4371-9888 Email : juntip.k@msu.ac.th
รองศาสตราจารย์ ดร.ภญ.คัทลียา เมฆจรัสกุล
รองศาสตราจารย์ ดร.ภญ.คัทลียา เมฆจรัสกุล
Assoc. Prof. Dr.Catheleeya Mekjaruskul
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการและนวัตกรรมการเรียนรู้
โทรศัพท์ : 0-4371-9888 Email : catheleeya.m@msu.ac.th
นางศิโรวรรณ อินศร
นางศิโรวรรณ อินศร
Mrs.Sirowan Insorn
ผู้อำนวยการกองบริการการศึกษา
ภายใน : 1206 Email : sirowan.i@msu.ac.th
นายอนันต์ ปินะเต
นายอนันต์ ปินะเต
Mr.Anan Pinate
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ชำนาญการ
(หัวหน้ากลุ่มงานคัดเลือกนิสิตและสหกิจศึกษา)
ภายใน : 1205 Email : anan.pi@msu.ac.th

นางขวัญสิริ ศรีจันลี
นางขวัญสิริ ศรีจันลี
Mrs.Khuansiri Srichanlee
นักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษ
ภายใน : 1202 Email : upsorn.s@msu.ac.th
นางสาวกรวิกา เทียมวงษ์
นางสาวกรวิกา เทียมวงษ์
Miss Khonwika Tiamwong
นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ
ภายใน : 1202 Email : konwika.t@msu.ac.th
นางสาวกัญนิภา พลศรี
นางสาวกัญนิภา พลศรี
Miss Kannipa Ponsri
นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ
ภายใน : 1202 Email : naphalai@msu.ac.th
นางสาวดนิตา พงษ์ศิริ
นางสาวดนิตา พงษ์ศิริ
Miss Danita Pongsiri
นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ
ภายใน : 1202 Email : danita.po@msu.ac.th
ว่าที่ร้อยตรี อดิศร บุรินรัมย์
ว่าที่ร้อยตรี อดิศร บุรินรัมย์
Acting Sub Lt.Adisorn Burinram
นักวิชาการศึกษา
ภายใน : 1203 Email : adisorn.b@msu.ac.th
นายภาณุวัฒน์ สว่างแสง
นายภาณุวัฒน์ สว่างแสง
Mr.Phanuwat Sawangsang
นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ
ภายใน : 1202 Email : phanuwat.s@msu.ac.th
นางสาวนรินทร ทับแสง
นางสาวนรินทร ทับแสง
Miss Narinthorn Thapsang
นักวิชาการศึกษา
ภายใน : 1202 Email : narinthorn.t@msu.ac.th

นางพวงพร งามสุทธิ
นางพวงพร งามสุทธิ
Mrs.Puangporn Ngamsutdi
นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ
ภายใน : 1203 Email : pungporn.n@msu.ac.th
นางสาวขวัญธิดา ไชยศิลา
นางสาวขวัญธิดา ไชยศิลา
Miss Kwantida Chaisila
นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ
ภายใน : 1203 Email : kwuantida.c@msu.ac.th
นางสาวจิรภา สีหนาท
นางสาวจิรภา สีหนาท
Miss Jirapa Seehanat
นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ
ภายใน : 1203 Email : jirapa.s@msu.ac.th
นางสาวอาภัสรา วุฒิพันธุ์
นางสาวอาภัสรา วุฒิพันธุ์
Miss Arphatsara wuttipan
นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ
ภายใน : 1203 Email : arphatsara.a@msu.ac.th

นางชิดชนก งามสุทธิ
นางชิดชนก งามสุทธิ
Mrs.Chidchanok Ngamsutdi
นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ
ภายใน : 1204 Email : chidchanok.g@msu.ac.th
นางสาวบุษบา เสนา
นางสาวบุษบา เสนา
Miss Budsaba Sena
นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ
ภายใน : 1204 Email : budsaba.h@msu.ac.th

นายอนันต์ ปินะเต
นายอนันต์ ปินะเต
Mr.Anan Pinate
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ชำนาญการ
ภายใน : 1205 Email : anan.pi@msu.ac.th
นายประกาศิต  ไชยโยราช
นายประกาศิต ไชยโยราช
Mr.Prakasit Chaiyorath
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติการ
ภายใน : 1203 Email : prakasit.c@msu.ac.th

นางศิริลักษณ์ ถิตย์รัศมี
นางศิริลักษณ์ ถิตย์รัศมี
Mrs.Sirilak Thitratsamee
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการพิเศษ
ภายใน : 1203 Email : siriluk.t@msu.ac.th
นางสาวจุฑารัตน์ ทันพรม
นางสาวจุฑารัตน์ ทันพรม
Miss Jutharat Thanprom
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ
ภายใน : 1203 Email : jutarat.th@msu.ac.th
นายมานิตย์ สารคำ
นายมานิตย์ สารคำ
Mr.Manit Sarakham
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ
ภายใน : 1201 Email : manit.sa@msu.ac.th

นายภาณุวัฒน์ สว่างแสง
นายภาณุวัฒน์ สว่างแสง
Mr.Phanuwat Sawangsang
นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ
ภายใน : 1202 Email : phanuwat.s@msu.ac.th