ประวัติความเป็นมา กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

          กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดตั้งขึ้นตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ทบวงมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2538 โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 112 ตอนที่ 21 ก เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2538 มีการแบ่งส่วนราชการ ตามประกาศของทบวงมหาวิทยาลัย เรื่องการแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ. 2538 ลงวันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2538 โดยรัฐมนตรีว่าการทบวงมหาวิทยาลัยได้ออกประกาศ อาศัยอำนาจความในมาตรา 4 และ 7 วรรค 2 ให้แบ่งส่วนราชการในสำนักงานอธิการบดี เป็น 4 กอง คือ กองกลาง กองบริการการศึกษา กองกิจการนิสิต และ กองแผนงาน ในปัจจุบันได้มีการแบ่งโครงสร้างส่วนราชการเพิ่มขึ้นอีก 3 กอง คือ กองทะเบียนและประมวลผล กองอาคารสถานที่ และ กองส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย จากผลการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 1/2548วันที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2548 เป็นการปรับโครงสร้าง เพื่อให้สอดคล้องกับการขยายตัวของมหาวิทยาลัย และตอบสนองภารกิจของมหาวิทยาลัย ดังนั้นในสภาพปัจจุบัน กองบริการการศึกษา จึงได้ปรับโครงสร้างใหม่เป็นกลุ่มงานคัดเลือกนิสิตและสหกิจศึกษา ประกอบด้วย งานจัดการศึกษา งานโรงเรียนสัมพันธ์ งานสหกิจศึกษา งานพัฒนาระบบและสารสนเทศ งานบริหารงานทั่วไป และศูนย์ส่งเสริมสนับสนุนบัณฑิตได้งานทำ
          กองบริการการศึกษา ตั้งอยู่ที่อาคารบริการนิสิต ชั้น 2 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม รหัสไปรษณีย์ 44150 โทรศัพท์ 0-43754377 และ 043754333 ต่อ 1201, 1202,1203 และ 1204 โทรสาร 0-43754377


ภาพกองบริการการศึกษาหน้าตึก
ภาพกองบริการการศึกษาหน้าบันได
ภาพกองบริการการศึกษาหน้าห้อง
ภาพกองบริการการศึกษาในห้อง