วิสัยทัศน์ / พันธกิจ

วิสัยทัศน์

      " เป็นศูนย์กลางการรับเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ทั้งในและต่างประเทศ เพื่อสนับสนุนการเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำของเอเชีย "


พันธกิจ

      " ประชาสัมพันธ์และคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ทั้งในและต่างประเทศ ดำเนินงานสหกิจศึกษาและพัฒนาทักษะนิสิต โดยมีการพัฒนาระบบสารสนเทศและกระบวนการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล "