วิสัยทัศน์ / พันธกิจ

วิสัยทัศน์

          " เป็นหน่วยงานกลางการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ที่มีผู้เข้าศึกษาจำนวนมาก อันดับ 1 ใน 3 ของประเทศ "


พันธกิจ

          " ประชาสัมพันธ์แนะแนวการศึกษา การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ดำเนินงานสหกิจศึกษา ส่งเสริมสนับสนุนบัณฑิตได้งานทำ และพัฒนาระบบสารสนเทศ โดยมีกระบวนการบริหารจัดการ ที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล "