ข้อมูลการบริการของหน่วยงาน

 1. รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี
 2. ดำเนินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี
 3. จัดสอบความถนัดทั่วไป (GAT) และความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (PAT)
 4. จัดสอบวิชาสามัญ
 5. จัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
 1. ขยายเครือข่ายแนะแนวการศึกษา
 2. ประชาสัมพันธ์หลักสูตรที่เปิดสอนในระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 3. เผยแพร่ข้อมูลการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา ในระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 4. ส่งเสริมให้นักเรียน/นักศึกษาทั่วทุกภูมิภาคเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาเพิ่มมากขึ้น
 1. ประชาสัมพันธ์งานสหกิจศึกษา
 2. คัดเลือกนิสิตและจัดหาสถานประกอบการเพื่อให้นิสิตออกไปปฏิบัติงาน ณ สถานประกอบการ
 3. ประสานงานและอำนวยความสะดวกแก่สถานประกอบการ อาจารย์ และนิสิตในส่วนที่เกี่ยวข้องกับสหกิจศึกษา
 4. เสริมสร้างทักษะประสบการณ์และศักยภาพในการทำงานจริงให้แก่นิสิตก่อนสำเร็จการศึกษา
 1. พัฒนาระบบบริหารจัดการสารสนเทศ ด้านต่าง ๆ ตามนโยบายของกองบริการการศึกษา
 2. พัฒนาเว็บไซต์ เพื่อการประชาสัมพันธ์ กองบริการการศึกษา
 3. ซ่อมบำรุงรักษาอุปกรณ์ทางคอมพิวเตอร์ ภายในกองบริการการศึกษา
 4. งานด้านอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
 1. งานประสานงาน นโยบาย
 2. งานการเงิน
 3. งานบุคคล
 4. งานแผนงานและงานงบประมาณ
 5. งานฝึกอบรม
 6. งานพัสดุ ธุรการ
 7. งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
 1. สร้างความเข้าใจ เตรียมความพร้อม เพิ่มทักษะให้กับนิสิต
 2. ประชาสัมพันธ์ศูนย์ส่งเสริม สนับสนุน บัณฑิตได้งานทำ และมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 3. จัดหาแหล่งงานให้กับบัณฑิต
 4. พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการศูนย์ประสานงานจัดหางานให้บัณฑิต
 5. พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อส่งเสริม สนับสนุน บัณฑิตได้งานทำ
 6. ประสาน และติดตามการดำเนินงานศูนย์ส่งเสริม สนับสนุน บัณฑิตได้งานทำ

กองบริการการศึกษา อาคารบริการนิสิต ชั้น 2 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม รหัสไปรษณีย์ 44150

จันทร์ - ศุกร์ 08.30 น. - 16.30 น.

 • 0-4375-4333 - 40 ต่อ
 • งานจัดการศึกษา 1202
 • ศูนย์ส่งเสริมสนับสนุนบัณฑิตได้งานทำ1202
 • งานบริหารงานทั่วไป 1203
 • งานพัฒนาระบบและสารสนเทศ 1203
 • งานโรงเรียนสัมพันธ์ 1203
 • งานสหกิจศึกษา 1204

0-4375-4377

acad.it@msu.ac.th

http://acad.msu.ac.th