ข้อมูลการบริการของหน่วยงาน

 1. รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี
 2. ดำเนินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี
 3. จัดสอบความถนัดทั่วไป (GAT) และความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (PAT)
 4. จัดสอบวิชาสามัญ
 5. จัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
 1. ขยายเครือข่ายแนะแนวการศึกษา
 2. ประชาสัมพันธ์หลักสูตรที่เปิดสอนในระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 3. เผยแพร่ข้อมูลการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา ในระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 4. ส่งเสริมให้นักเรียน/นักศึกษาทั่วทุกภูมิภาคเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาเพิ่มมากขึ้น
 1. ประชาสัมพันธ์งานสหกิจศึกษา
 2. คัดเลือกนิสิตและจัดหาสถานประกอบการเพื่อให้นิสิตออกไปปฏิบัติงาน ณ สถานประกอบการ
 3. ประสานงานและอำนวยความสะดวกแก่สถานประกอบการ อาจารย์ และนิสิตในส่วนที่เกี่ยวข้องกับสหกิจศึกษา
 4. เสริมสร้างทักษะประสบการณ์และศักยภาพในการทำงานจริงให้แก่นิสิตก่อนสำเร็จการศึกษา
 1. พัฒนาระบบบริหารจัดการสารสนเทศ ด้านต่าง ๆ ตามนโยบายของกองบริการการศึกษา
 2. พัฒนาเว็บไซต์ เพื่อการประชาสัมพันธ์ กองบริการการศึกษา
 3. ซ่อมบำรุงรักษาอุปกรณ์ทางคอมพิวเตอร์ ภายในกองบริการการศึกษา
 4. งานด้านอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
 1. งานประสานงาน นโยบาย
 2. งานการเงิน
 3. งานบุคคล
 4. งานแผนงานและงานงบประมาณ
 5. งานฝึกอบรม
 6. งานพัสดุ
 7. งานธุรการ
 8. งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
 1. สร้างความเข้าใจ เตรียมความพร้อม เพิ่มทักษะให้กับนิสิต
 2. ประชาสัมพันธ์ศูนย์ส่งเสริม สนับสนุน บัณฑิตได้งานทำ และมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 3. จัดหาแหล่งงานให้กับบัณฑิต
 4. พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการศูนย์ประสานงานจัดหางานให้บัณฑิต
 5. พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อส่งเสริม สนับสนุน บัณฑิตได้งานทำ
 6. ประสาน และติดตามการดำเนินงานศูนย์ส่งเสริม สนับสนุน บัณฑิตได้งานทำ

กองบริการการศึกษา อาคารบริการนิสิต ชั้น 2 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม รหัสไปรษณีย์ 44150

จันทร์ - ศุกร์ 08.30 น. - 16.30 น.

 • 0-4375-4333 - 40 ต่อ
 • งานจัดการศึกษา 1202
 • ศูนย์ส่งเสริมสนับสนุนบัณฑิตได้งานทำ1202
 • งานบริหารงานทั่วไป 1203
 • งานพัฒนาระบบและสารสนเทศ 1203
 • งานโรงเรียนสัมพันธ์ 1203
 • งานสหกิจศึกษา 1204

0-4375-4377

acad.it@msu.ac.th

http://acad.msu.ac.th