เอกสารแนบ ITA ประจำปีงบประมาณ 2566 กองบริการการศึกษา

ลำดับที่ ข้อ ข้อมูล
1 O1 O1 โครงสร้าง
2 O2 O2 ข้อมูลผู้บริหาร
3 O3 O3 อำนาจหน้าที่
4 O4 O4 แผนยุทธศาสตร์
5 O5 O5 ข้อมูลการติดต่อ
6 O6 O6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
7 O7 O7 ข่าวประชาสัมพันธ์
8 O8 O8 Q&A
9 O9 O9 Social Network
10 O10 O10 นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
11 O11 O11 แผนดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี
12 O12 O12 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี พ.ศ 2566 รอบ 6 เดือน
13 O13 O13 รายงานผลการดำเนินงานแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2565
14 O14 O14 คู่มือการปฏิบัติงาน
15 O15 O15 คู่มือการให้บริการ
16 O16 O16 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ รอบ 6 เดือน พ.ศ 2566
17 O17 O17 รายงานผลสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการ พ.ศ. 2565
18 O25 O25 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
19 O27 O27 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
20 O31 O31 ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่
21 O32 O32 การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy
22 O33 O33 รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy
23 O34 O34 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
24 O35 O35 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
25 O36 O36 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
26 O37 O37 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี พ.ศ. 2566 รอบ 6 เดือน
27 O39 O39 ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ