การรับบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี รอบที่ 3 การรับตรงรร่วมกัน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2561

ที่มา : กองบริการการศึกษา | ผู้ประกาศ : นายประกาศิต ไชยโยราช | วันประกาศ : 4 เมษายน 2561