ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขยายระยะเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี รอบที่ 2

ที่มา : กองบริการการศึกษา | ผู้ประกาศ : นายประกาศิต ไชยโยราช | วันประกาศ : 28 กุมภาพันธ์ 2562