ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปฏิทินการดำเนินงานคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี รอบที่ 2 (ฉบับแก้ไข)

ที่มา : กองบริการการศึกษา | ผู้ประกาศ : นายประกาศิต ไชยโยราช | วันประกาศ : 2 เมษายน 2562