ให้ผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา รอบที่ 4 ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ในวันที่ 10 มิถุนายน 2562 และให้ดำเนินการดังนี้

ที่มา : กองบริการการศึกษา | ผู้ประกาศ : นายประกาศิต ไชยโยราช | วันประกาศ : 6 มิถุนายน 2562