ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2563 รอบที่ 3

รายละเอียด : https://student.mytcas.com/
ที่มา : กองบริการการศึกษา | ผู้ประกาศ : นายประกาศิต ไชยโยราช | วันประกาศ : 7 พฤษภาคม 2563