ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกฯ รอบที่ 1 portfolio (ในกรณีที่ผู้ผ่านการคัดเลือกฯ ไม่ได้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาหรือดำเนินการผิด)

ที่มา : กองบริการการศึกษา | ผู้ประกาศ : นายประกาศิต ไชยโยราช | วันประกาศ : 7 พฤษภาคม 2564