ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี รอบที่ 2 Quota ประจำปีการศึกษา 2564

รายละเอียด : ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี รอบที่ 2 Quota ประจำปีการศึกษา 2564 
http://acad.msu.ac.th/msu64_check หรือ https://admission.msu.ac.th/msu64_check


ที่มา : กองบริการการศึกษา | ผู้ประกาศ : นายประกาศิต ไชยโยราช | วันประกาศ : 14 พฤษภาคม 2564