ขยายวันรายงานตัวเข้าศึกษา และชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ของผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2564 รอบที่ 2 Quota

ที่มา : กองบริการการศึกษา | ผู้ประกาศ : นายประกาศิต ไชยโยราช | วันประกาศ : 31 พฤษภาคม 2564