ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ ประจำปีการศึกษา 2565 รอบที่ 1 Portfolio โครงการรับนิสิตพิการ

ที่มา : กองบริการการศึกษา | ผู้ประกาศ : นายประกาศิต ไชยโยราช | วันประกาศ : 7 มกราคม 2565