ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2565 รอบที่ 1 Portfolio

รายละเอียด :
โครงการเด็กดีมีที่เรียน
https://admission.msu.ac.th/dekd_msu

โครงการส่งเสริมเยาวชนดีเด่นด้านกีฬา โครงการส่งเสริมเยาวชนดีเด่นด้านศิลปวัฒนธรรม และโครงการต่าง ๆ 18 โครงการ ที่กองบริการการศึกษาดำเนินการ
https://admission.msu.ac.th/msu65_portfolio

โครงการรับนิสิตพิการ
ที่มา : กองบริการการศึกษา | ผู้ประกาศ : นายประกาศิต ไชยโยราช | วันประกาศ : 11 กุมภาพันธ์ 2565