ตรวจสอบผลคะแนน TGAT/TPAT/A-Level ในการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2566 รอบที่ 2 Quota ครั้งที่ 2

รายละเอียด : ตรวจสอบผลคะแนน TGAT/TPAT/A-Level ในการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2566 รอบที่ 2 Quota ครั้งที่ 2 
 https://admission.msu.ac.th/msu66_quota_2 <<<คลิก

ที่มา : กองบริการการศึกษา | ผู้ประกาศ : นายประกาศิต ไชยโยราช | วันประกาศ : 19 เมษายน 2566