การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2567 รอบที่ 1 Portfolio โควตาโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม)

ที่มา : กองบริการการศึกษา | ผู้ประกาศ : นายประกาศิต ไชยโยราช | วันประกาศ : 13 พฤศจิกายน 2566