เอกสารแนบ SDG กองบริการการศึกษา

ลำดับที่ ตัวชี้วัด เอกสารประกอบ
1 1.3.1 1. ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่องการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี รอบที่ 1 Portfolio โครงการรับนิสิตพิการ ประจำปีการศึกษา 2566
2. ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่องการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2566 รอบที่ 2 โควตาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
2 5.3.1 กระบวนการติดตามการสมัครเข้าศึกษษา และเข้าศึกษามหาวิทยาลัยมหาสารคาม
3 5.3.2 1. สถิติการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2566
2. ระเบียบการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2566
4 5.3.3 กิจกรรม Open house
5 5.3.4 สถิติการเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2566
6 10.6.1 ระเบียบการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2566
7 10.6.2 1. ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่องการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี รอบที่ 1 Portfolio โครงการรับนิสิตพิการ ประจำปีการศึกษา 2566
2. ขั้นตอนการตรวจและติดตาม