เอกสารแนบ ITA ประจำปีงบประมาณ 2567 กองบริการการศึกษา

ลำดับที่ ข้อ ข้อมูล
1 O1 O1 โครงสร้าง
2 O2 O2 ข้อมูลผู้บริหาร
3 O3 O3 อำนาจหน้าที่
4 O4 O4 ข้อมูลการติดต่อ
5 O5 O5 ข่าวประชาสัมพันธ์
6 O6 O6 Q&A
7 O7 O7 แผนยุทธศาสตร์
8 O8 O8 แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงาน และการใช้งบประมาณประจำปี
9 O9 O9 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
10 O10 O10 คู่มือการปฏิบัติงาน
11 O11 O11 คู่มือการให้บริการ
12 O12 O12 ข้อมูลสถิติการให้บริการ
13 O13 O13 E-Service
14 O20 O20 ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
15 O22 O22 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
16 O23 O23 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
17 O26 O26 ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่
18 O27 O27 การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy
19 O28 O28 รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy
20 O29 O29 รายงานรายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา
21 O30 O30 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน
22 O31 O31 รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
23 O32 O32 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
24 O33 O33 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี