กองบริการการศึกษา เข้าร่วมโครงการสร้างเครือข่ายแนะแนวอาชีพ

กองบริการการศึกษา เข้าร่วมโครงการสร้างเครือข่ายแนะแนวอาชีพ

เมื่อวันที่ 20-23 มกราคม 2556 ที่ผ่านมา ตัวแทนศูนย์ประสานงานจัดหางานให้บัณฑิต และงานสหกิจศึกษา เข้าร่วม “โครงการสร้างเครือข่ายแนะแนวอาชีพ ประจำปีการศึกษา 2556” ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ โดยมีนายเผดิมชัย สะสมทรัพย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานเปิดงาน กรมการจัดหางาน ได้จัด “โครงการสร้างเครือข่ายแนะแนวอาชีพ ประจำปีการศึกษา 2556” ขึ้นเพื่อสร้างความร่วมมือและขยายเครือข่ายการแนะแนวอาชีพระหว่างหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน และบูรณาการการปฏิบัติงานร่วมกันระหว่างเจ้าหน้าที่ของกรมการจัดหางานกับบุคลากรด้านการแนะแนวอาชีพ ซึ่งตรงตามการปฏิบัติของกองบริการการศึกษา ซึ่งหลังจากที่ตัวแทนจากกองบริการการศึกษาเข้าร่วมโครงการดังกล่าวนี้แล้ว ได้มีการวางแผนแนวทางการปฏิบัติงานเพื่อส่งเสริมให้นิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้มีการปฏิบัติงานจริง ระหว่างเรียน ณ สถานประกอบการต่างๆ และเปิดโอกาสให้ได้งานต่อไป


ภาพ : ไสว หินคำ
ข่าว : ขวัญธิดา ไชยศิลา

ภาพข่าวที่มา : กองบริการการศึกษา | ผู้ประกาศ : นายราชวิทย์ ทิพย์เสนา | วันประกาศ : 5 กุมภาพันธ์ 2556 | อ่าน : 1461