โครงการการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน ประจำปี 2556

โครงการการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน ประจำปี 2556

เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา 08.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ศูนย์ประสานงานจัดหางานให้บัณฑิต กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคามจัดโครงการ “การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน” ประจำปี 2556 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ เป็นประธาน และมี นางทิพวรรณ เจริญศักดิ์ ผู้อำนวยการบริการการศึกษา กล่าวรายงาน

ในการจัดโครงการครั้งนี้มีนิสิต อาจารย์ และบุคลากรมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เข้าร่วมโครงการประมาณ 1,000 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นิสิตได้เตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ตลาดแรงงานเมื่อจบการศึกษา และสร้างเสริมประสบการณ์ เพิ่มทักษะในการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่ตลาดงาน โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงวุฒิ 2 ท่านบรรยายให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการ คือ อาจารย์ ดร. โสภณ ภูเก้าล้วน ผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่ปรึกษา บริษัทเวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนต์ จำกัด (มหาชน) บรรยายเรื่อง ความแตกต่างระหว่างโลกการศึกษากับการทำงาน คุณสมบัติของบัณฑิตที่สถานประกอบการพึงประสงค์ การเตรียมความพร้อมเข้าสู่การปฏิบัติงานจริง คุณสมบัติพิเศษที่สถานประกอบการพิจารณา และวิทยากรอีกหนึ่งท่านคือ อาจารย์เจนปกรณ์ วีรชยาภรณ์พงศ์ ผู้อำนวยการกลุ่มสายงานทรัพยากรบุคคล The Miracle Group บรรยายเรื่อง ความต้องการบุคลากรของสถานประกอบการ เกณฑ์คุณสมบัติที่สถานประกอบการเอกชนใช้เป็นมาตรฐานคัดกรองบุคคลเข้าทำงาน ความรู้ทั่วไปที่จะใช้ในการสมัครงาน แนวทางการเตรียมสอบสัมภาษณ์ภาพ : ภัสรา โกมณเฑียร , ราชทิพย์ ทิพย์เสนา
ข่าว : ขวัญธิดา ไชยศิลา

ภาพข่าวที่มา : วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ | ผู้ประกาศ : นายราชวิทย์ ทิพย์เสนา | วันประกาศ : 5 กุมภาพันธ์ 2556 | อ่าน : 1980