มมส เตรียมจัดสอบ GAT-PAT

มมส เตรียมจัดสอบ GAT-PAT

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2556 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 อาคารบรมราชกุมารี กองบริการการศึกษาได้จัดการประชุมเตรียมความพร้อมในการจัด การทดสอบ(GAT) และทดสอบความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (PAT) ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2556 สำหรับหัวหน้าสนามสอบ ผู้ช่วยหัวหน้าสนามสอบ ฝ่ายคลังข้อสอบ และคณะทำงานที่เกี่ยวข้อง

โดยมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้รับมอบหมายจากสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สทศ. ให้เป็นศูนย์สอบส่วนภูมิภาค ดำเนินการจัดการทดสอบ(GAT) และทดสอบความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (PAT) ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2556 ให้กับผู้สมัครที่เป็นนักเรียนชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า หรือผู้สำเร็จการศึกษาแล้ว จำนวนแบบทดสอบรวมทั้งสิ้นของศูนย์สอบมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 13 วิชา 20,774 ชุด จัดสอบ ในวันที่ 2-5 มีนาคม 2556 โดยกองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นหน่วยงานในการอำนวยการสอบในจังหวัดมหาสารคาม ร้อยเอ็ด และกาฬสินธุ์ ทั้งหมด 4 สนามสอบ ซึ่งประกอบไปด้วย
1.สนามสอบจังหวัดมหาสารคาม ได้แก่ สนามสอบสารคามพิทยาคม 2.
2.สนามสอบจังหวัดร้อยเอ็ด ได้แก่ สนามสอบร้อยเอ็ดวิทยาลัย และสตรีศึกษา 3.
3. สนามสอบจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้แก่ สนามสอบอนุกูลนารี

สำหรับการจัดการทดสอบ(GAT) และทดสอบความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (PAT) เพื่อนำคะแนนไปเป็นองค์ประกอบส่วนหนึ่งในการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา

ติดต่อสอบถามรายละเอียดในการสอบ GAT-PAT เพิ่มเติมได้ที่ กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 043-754377 และ www.acad.msu.ac.th


ภาพ : ราชวิทย์ ทิพย์เสนา
ข่าว : ขวัญธิดา ไชยศิลา

ภาพข่าวที่มา : กองบริการการศึกษา | ผู้ประกาศ : นายราชวิทย์ ทิพย์เสนา | วันประกาศ : 21 กุมภาพันธ์ 2556 | อ่าน : 1484