งานปัจฉิมนิเทศและแสดงผลงานสหกิจศึกษา รุ่นที่ 26 สาขาวิชาสัตวศาสตร์ ณ คณะเทคโนโลยี

งานปัจฉิมนิเทศและแสดงผลงานสหกิจศึกษา รุ่นที่ 26 สาขาวิชาสัตวศาสตร์ ณ คณะเทคโนโลยี

งานสหกิจศึกษา กองบริการการศึกษา จัดงานปัจฉิมนิเทศและแสดงผลงานสหกิจศึกษา รุ่นที่ 26 สาขาวิชาสัตวศาสตร์ ณ คณะเทคโนโลยี ในวันศุกร์ที่ 8 มีนาคม 2556 ระหว่างเวลา 08.00-12.00 น. ณ ห้องประชุม TA – 201 ชั้น 2 คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

หลังจากที่นิสิตได้ออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ณ สถานประกอบการต่างๆ เป็นระยะเวลา 16 สัปดาห์ และปฏิบัติครบตามเงื่อนไขของสหกิจศึกษาแล้ว จึงได้นำเสนอผลงาน แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ปัญหา แนวทางการแก้ไข และข้อเสนอแนะต่างๆ ให้คณาจารย์ เจ้าหน้าที่สหกิจศึกษา และนิสิตรุ่นน้อง ได้ทราบเพื่อให้นำข้อมูลที่ได้จากวันนี้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตการทำงานต่อไป ซึ่งสถานประกอบการที่ได้ให้โอกาสนิสิตสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคามได้ไปปฏิบัติงาน ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด น้ำฝน ฟาร์ม, โครงการไก่พันธุ์ บริษัท สหฟาร์ม จำกัด, โครงการไก่เนื้อทรัพย์เจริญ 4 บริษัท โกลเด้นไลน์ บิสซิเนส จำกัด, แผนกสุกร ศูนย์การเรียนรู้สีคิ้ว บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อีสาน, ฟาร์มไก่เนื้อพัฒนานิคม 1 บริษัท อาหารเบทเทอร์ จำกัด,ห้างหุ้นส่วนจำกัด พนัสพันธุ์สัตว์ ฟาร์ม, แผนกไก่พันธุ์ ศูนย์การเรียนรู้สีคิ้ว บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อีสาน และช่วงท้ายอาจารย์ที่ปรึกษาได้ให้โอวาทแก่นิสิต รวมถึงเจ้าหน้าที่สหกิจศึกษา ได้ชี้แจ้งการส่งเอกสารประกอบการประเมินสหกิจศึกษาภาพ/ข่าว: นางสาวขวัญธิดา ไชยศิลา

ภาพข่าวที่มา : คณะเทคโนโลยี | ผู้ประกาศ : นายราชวิทย์ ทิพย์เสนา | วันประกาศ : 11 มีนาคม 2556 | อ่าน : 1640