งานปัจฉิมนิเทศและแสดงผลงานสหกิจศึกษา รุ่นที่ 26 สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

งานปัจฉิมนิเทศและแสดงผลงานสหกิจศึกษา รุ่นที่ 26 สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

งานสหกิจศึกษา กองบริการการศึกษา จัดงานปัจฉิมนิเทศและแสดงผลงานสหกิจศึกษา รุ่นที่ 26 สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในวันจันทร์ที่ 11 มีนาคม 2556 ระหว่างเวลา 08.30-15.30 น. ณ ห้องประชุมแม่น้ำของ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

หลังจากที่นิสิตได้ออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ณ สถานประกอบการต่างๆ เป็นระยะเวลา 16 สัปดาห์ และปฏิบัติครบตามเงื่อนไขของสหกิจศึกษาแล้ว จึงได้นำเสนอผลงาน แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ปัญหา แนวทางการแก้ไข และข้อเสนอแนะต่างๆ ให้คณาจารย์ เจ้าหน้าที่สหกิจศึกษา และนิสิตรุ่นน้อง ได้ทราบ เพื่อให้นำข้อมูลที่ได้จากวันนี้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตการทำงานต่อไป ซึ่งสถานประกอบการที่ได้ให้โอกาสนิสิตสหกิจ ศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคามได้ไปปฏิบัติงาน ได้แก่ โรงเรียนสารคามพิทยาคม,โรงเรียนบ้านไผ่พิทยาคม, บริษัทโคราชไซซัน จำกัด,โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา,ห้างหุ้นส่วนจำกัด อาร์ เอส เอ็น ทัวร์,บริษัท ไทยโยชิดะเฮนโชคุ จำกัด,บริษัท มูซาชิ ออโตพาร์ท จำกัด,บริษัท สยามอินเตอร์มัลติมีเดีย จำกัด (มหาชน),บริษัท ซากุระโปรดัคส์ (ไทยแลนด์) จำกัด,บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน),บริษัท ไทยฮอนด้า แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด,บริษัท พัฒนาผ้าไทย จำกัด,โรงเรียนบรบือวิทยาคาร,สายการบินเจแปนแอร์ไลน์,บริษัท เอนไกไทย จำกัด,บริษัท เอ็นเอชเค สปริง (ประเทศไทย) จำกัด,บริษัท ไทยไดโซแอโรโซล จำกัด,บริษัท นิฮอนพลาสท์ (ไทยแลนด์) จำกัด, โรงเรียนศรีสงครามวิทยา และช่วงท้ายอาจารย์ที่ปรึกษาได้ให้โอวาทแก่นิสิต รวมถึงเจ้าหน้าที่สหกิจศึกษา ได้ชี้แจ้ง การส่งเอกสารประกอบการประเมินสหกิจศึกษา


ภาพ/ข่าว: ขวัญธิดา ไชยศิลา

ภาพข่าวที่มา : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | ผู้ประกาศ : นายราชวิทย์ ทิพย์เสนา | วันประกาศ : 13 มีนาคม 2556 | อ่าน : 1613