งานปัจฉิมนิเทศและแสดงผลงานสหกิจศึกษา รุ่นที่ 26 นิสิตสาขาวิชาภาษาไทยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

งานปัจฉิมนิเทศและแสดงผลงานสหกิจศึกษา รุ่นที่ 26 นิสิตสาขาวิชาภาษาไทยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

งานสหกิจศึกษา กองบริการการศึกษา จัดงานปัจฉิมนิเทศและแสดงผลงานสหกิจศึกษา รุ่นที่ 26 นิสิตสาขาวิชาภาษาไทยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในวันอังคารที่ 12 มีนาคม 2556 ระหว่างเวลา 08.30-16.00 น. ณ ห้องประชุมแม่น้ำของ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

หลังจากที่นิสิตได้ออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ณ สถานประกอบการต่างๆ เป็นระยะเวลา 16 สัปดาห์ และปฏิบัติครบตามเงื่อนไขของสหกิจศึกษาแล้ว จึงได้นำเสนอผลงาน แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ปัญหา แนวทางการแก้ไข และข้อเสนอแนะต่างๆ ให้คณาจารย์ เจ้าหน้าที่สหกิจศึกษา และนิสิตรุ่นน้อง ได้ทราบ เพื่อให้นำข้อมูลที่ได้จากวันนี้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตการทำงานต่อไป ซึ่งสถานประกอบการที่ได้ให้โอกาสนิสิตสหกิจ ศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคามได้ไปปฏิบัติงาน เช่น อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย, สำนักวิชาการและมาตรฐาน การศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ,สำนักวรรณกรรมและ ประวัติศาสตร์ กรมศิลปากร,สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ,ทีวี 3 พนมเปญ ราชอาณาจักรกัมพูชา,ศูนย์เผยแพร่ ภาษาและวัฒนธรรมไทย มหาวิทยาลัยฮานอย สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม,กองประชาสัมพันธ์และกิจการ ต่างประเทศ,คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์,พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ จังหวัดอุบลราชธานี,ห้องสมุดประชาชน เทศบาลนครอุดรธานี,ศูนย์ข่าว ไทยพีบีเอส (ขอนแก่น) เป็นต้นและช่วงท้ายอาจารย์ที่ปรึกษาได้ให้โอวาทแก่นิสิต รวมถึงเจ้าหน้าที่สหกิจศึกษา ได้ชี้แจงการส่งเอกสารประกอบการประเมินสหกิจศึกษา


ภาพ: ขวัญธิดา ไชยศิลา,สราญพร แสงห้าว
ข่าว : ขวัญธิดา ไชยศิลา

ภาพข่าวที่มา : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | ผู้ประกาศ : นายราชวิทย์ ทิพย์เสนา | วันประกาศ : 13 มีนาคม 2556 | อ่าน : 1557