งานปัจฉิมนิเทศและแสดงผลงานสหกิจศึกษา รุ่นที่ 26 สาขาวิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์

งานปัจฉิมนิเทศและแสดงผลงานสหกิจศึกษา รุ่นที่ 26 สาขาวิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์

งานสหกิจศึกษา กองบริการการศึกษา จัดงานปัจฉิมนิเทศและแสดงผลงานสหกิจศึกษา รุ่นที่ 26 สาขาวิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ วันศุกร์ที่ 15 มีนาคม 2556 เวลา 08.30-12.00 น. ณ ห้องประชุม TA-201 ชั้น 2 คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

หลังจากที่นิสิตได้ออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ณ สถานประกอบการต่างๆ เป็นระยะเวลา 16 สัปดาห์ และปฏิบัติครบตามเงื่อนไขของสหกิจศึกษาแล้ว จึงได้นำเสนอผลงาน แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ปัญหา แนวทางการแก้ไข และข้อเสนอแนะต่างๆ ให้คณาจารย์ เจ้าหน้าที่สหกิจศึกษา และนิสิตรุ่นน้อง ได้ทราบ เพื่อให้นำข้อมูลที่ได้จากวันนี้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตการทำงานต่อไป ซึ่งสถานประกอบการที่ได้ให้โอกาส นิสิตสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคามได้ไปปฏิบัติงาน ได้แก่ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 5 จังหวัด นครราชสีมา,บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด,นย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาค ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน,สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, บริษัท ไทยปังก้า ฟาร์ม จำกัด,ศูนย์วิจัยฟิลินัสธรรมชาติ ไทย-เกาหลี (ห้างหุ้นส่วน อเมซิ่ง เกรซ เฮลท์ โปร ดักส์),บริษัท โรงพยาบาลร้อยเอ็ด-ธนบุรี จำกัด,โรงพยาบาลสุวรรณภูมิจังหวัดร้อยเอ็ด, บริษัท อินเตอร์เนชั่นเนลแลบบอราทอรีส์ จำกัดและช่วงท้ายอาจารย์ที่ปรึกษาได้ให้โอวาทแก่นิสิต รวมถึงเจ้าหน้าที่สหกิจศึกษา ได้ชี้แจงการส่งเอกสารประกอบการประเมินสหกิจศึกษา


ภาพ: สราญพร แสงห้าว
ข่าว : ขวัญธิดา ไชยศิลา

ภาพข่าวที่มา : คณะวิทยาศาสตร์ | ผู้ประกาศ : นายราชวิทย์ ทิพย์เสนา | วันประกาศ : 15 มีนาคม 2556 | อ่าน : 1465