โรงเรียนเทศบาล 1 บุรีราษฎร์ดรุณวิทยา ศึกษาดูงาน

โรงเรียนเทศบาล 1 บุรีราษฎร์ดรุณวิทยา ศึกษาดูงาน

โรงเรียนเทศบาล 1 “บุรีราษฎร์ดรุณวิทยา” ศึกษาดูงาน เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2556 ที่ผ่านมา งานโรงเรียนสัมพันธ์ กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต้อนรับคณะศึกษา ดูงานจากโรงเรียนเทศบาล 1 “บุรีราษฎร์ดรุณวิทยา” จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อเข้าเยี่ยมชม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ในคณะ/สาขาที่นักเรียนให้ความสนใจ โดยมีคณะครูและนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จำนวนทั้งสิ้น 55 คน ในการเข้าศึกษาดูงานในครั้งนี้ งานจัดการศึกษา กองบริการการศึกษา ได้ให้ข้อมูลการรับเข้าศึกษาในระดับ ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และงานโรงเรียนสัมพันธ์ กองบริการการศึกษา ได้พาคณะศึกษา เข้าเยี่ยมชม การเรียนการสอนของคณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม/วิทยาลัยการเมืองการปกครอง/ วิทยาลัยดุริยางคศิลป์/คณะศิลปกรรมศาสตร์/คณะวิทยาการสารสนเทศ/ คณะมนุษยศาสตร์และ สังคมศาสตร์/คณะการบัญชีและการจัดการและคณะวิทยาศาสตร์ คณะศึกษาดูงานได้มีความสนใจ ใน ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ และตื่นตาตื่นใจกับการเรียนการสอนของแต่ละคณะเป็นอย่างดี รวมทั้งได้รับการ ต้อนรับจากคณะอย่างดีเยี่ยม สร้างความประทับใจและสร้างแรงบันดาลใจในการเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี สำหรับนักเรียนชั้นเป็นอย่างมาก


สำหรับผู้ที่สนใจเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ติดต่อ กองบริการการศึกษา โทร 043-754377 หรือ www.acad.msu.ac.th


ภาพ : ภัสรา โกมณเฑียร,จิรภา สีหนาท,บุษา หรัญรัตน์,ขวัญธิดา ไชยศิลา
ข่าว : ขวัญธิดา ไชยศิลา

ภาพข่าวที่มา : กองบริการการศึกษา | ผู้ประกาศ : นายราชวิทย์ ทิพย์เสนา | วันประกาศ : 20 มีนาคม 2556 | อ่าน : 7580