กองบริการการศึกษาจัดการประชุมคณะกรรมการดำเนินการตัวชี้วัด 1.4.1.1

กองบริการการศึกษาจัดการประชุมคณะกรรมการดำเนินการตัวชี้วัด 1.4.1.1

วันศุกร์ที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2556 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 อาคารบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม กองบริการการศึกษาจัดการประชุมคณะกรรมการดำเนินการตัวชี้วัด 1.4.1.1 : ร้อยละของนิสิตที่มีการฝึกประสบการณ์กับสถานประกอบการของภาครัฐหรือเอกชนทั้งในและต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ครั้งที่ 1/2556 เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายและแนวทางยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ โดยมีคณะกรรมการซึ่งเป็นตัวแทนแต่ละคณะ ร่วมกำหนดนโยบาย กรอบแนวทางและทิศทางการดำเนินงาน เตรียมจัดทำข้อมูลและสนับสนุนตัวชี้วัด และดำเนินการด้านอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตัวชี้วัด 1.4.1.1 : ร้อยละของนิสิตที่มีการฝึกประสบการณ์กับสถานประกอบการของภาครัฐหรือเอกชนทั้งในและต่างประเทศภาพ/ข่าว : นางสาวขวัญธิดา ไชยศิลา

ภาพข่าวที่มา : กองบริการการศึกษา | ผู้ประกาศ : นายราชวิทย์ ทิพย์เสนา | วันประกาศ : 22 มีนาคม 2556 | อ่าน : 1426