ประชุม รับนิสิตใหม่ระดับปริญญาตรี ระบบรับตรง ปีการศึกษา 2557

ประชุม รับนิสิตใหม่ระดับปริญญาตรี ระบบรับตรง ปีการศึกษา 2557

วันจันทร์ที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2556 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 4 อาคารบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม กองบริการการศึกษาได้จัดการประชุม เรื่องการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ระบบรับตรง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2557 โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา ประเทพา รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย เป็นประธาน และมีผู้อำนวยการกองบริการการศึกษา บุคลากรกองบริการการศึกษา คณบดี รองคณบดี และตัวแทนคณะเข้าร่วมประชุม เพื่อปรึกษาหารือ พิจารณาเรื่องการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ระบบรับตรง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2557 ผู้ที่สนใจเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม


ติดต่อกองบริการการศึกษา โทรศัพท์ 043-754377
หรือเว็บไซต์ www.acad.msu.ac.thภาพ/ข่าว : นางสาวขวัญธิดา ไชยศิลา

ภาพข่าวที่มา : กองบริการการศึกษา | ผู้ประกาศ : นายราชวิทย์ ทิพย์เสนา | วันประกาศ : 25 มีนาคม 2556 | อ่าน : 4790