"วันสหกิจศึกษาไทย กลไกสู่การพัฒนาประชาคมอาเซียนพลัส” ครั้งที่ 5

  งานสหกิจศึกษา กองบริการการศึกษา เข้าร่วมงาน “วันสหกิจศึกษาไทย กลไกสู่การพัฒนาประชาคมอาเซียนพลัส” ครั้งที่ 5 พ.ศ. 2556 เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2556 งานสหกิจศึกษา กองบริการการศึกษา ได้เข้าร่วมงานสหกิจศึกษาไทย ณ Event Hall 106A ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา โดยมี สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ร่วมกับสมาคมสหกิจศึกษาไทย เครือข่ายเพื่อการพัฒนาศึกษาสหกิจศึกษา 9 ภูมิภาค สถาบันอุดมศึกษา สถานประกอบการ ตลอดจนเครือข่ายพหุภาคีที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งองค์กรเครือข่าย ได้จัดงานวันสหกิจศึกษาไทย ครั้งที่ 5 ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้แก่ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับหกิจศึกษาเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน และร่วมเป็นภาคีอาเซียนพลัสในปี พ.ศ. 2558

  กิจกรรมภายในงานมีการจัดนิทรรศการ สหกิจศึกษาไทย : กลไกสู่การพัฒนาประชาคมอาเซียนพลัส, พิธีเปิดและมอบรางวัล “สหกิจศึกษาดีเด่น” โดยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ การบรรยายพิเศษ เรื่อง “สหกิจศึกษานานาชาติ : รู้ชัดปฏิบัติได้” “การแลกเปลี่ยนนักศึกษาสหกิจนานาชาติ” “การนำผลการประเมินสหกิจศึกษาไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน” เป็นต้น ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยมหาสาคามได้รับรางวัล 2 รางวัล ได้แก่ รางวัลสถานศึกษาดำเนินการสหกิจศึกษาดาวรุ่ง ระดับเครือข่าย โดยมีผู้อำนวยการกองบริการการศึกษา นางทิพวรรณ เจริญศักดิ์ เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยมหาสารคามเป็นผู้รับรางวัล และรางวัลผู้ปฏิบัติงานสหกิจศึกษาดีเด่นในสถานศึกษา ระดับเครือข่าย ได้แก่นางชิดชนก งามสุทธิ

 มีผู้แทนจากมหาวิทยาลัยมหาสารคามที่เข้าร่วมงาน ดังนี้
1. นางทิพวรรณ เจริญศักดิ์ ผู้อำนวยการกองบริการการศึกษา
2. นางอรวรรณ ชินราศี อาจารย์สังกัดคณะเทคโนโลยี
3. นางสาวมลฤดี เชาวรัตน์ อาจารย์สังกัดคณะเทคโนโลยี
4. นางสาวฤชุอร วรรณะ อาจารย์สังกัดคณะเทคโนโลยี
5. นางสาวพัชรี สิริตระกูลศักดิ์ อาจารย์สังกัดคณะเทคโนโลยี
6. นางสาวกนกกุล มาเวียง อาจารย์สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
7. นางชิดชนก งามสุทธิ บุคลากรกองบริการการศึกษา
8. นายภาณุวัฒน์ สว่างแสง บุคลากรกองบริการการศึกษา
9. นางสาววันวิสา หงส์เวหา บุคลากรกองบริการการศึกษา
10. นางสาวสราญพร แสงห้าว บุคลากรกองบริการการศึกษา
11. นางสาวขวัญธิดา ไชยศิลา บุคลากรกองบริการการศึกษา


ภาพ/ข่าว : นางสาวขวัญธิดา ไชยศิลา

ภาพข่าวที่มา : งานสหกิจศึกษา กองบริการการศึกษา | ผู้ประกาศ : นายราชวิทย์ ทิพย์เสนา | วันประกาศ : 12 มิถุนายน 2556 | อ่าน : 1701